Side Menu
Hype Telecom | Algemene Voorwarden NL
telecom, free calling, cheap calling, internet cheap calls, cheap telephone provider, pre-paid telephone,
2509
single,single-post,postid-2509,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Blog

   

Algemene Voorwarden NL

1-1 Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

1-2 Apparatuur: De benodigde apparatuur voor het verkrijgen toegang tot of het gebruiken van Hype Telecom.

1-3 Beltegoed: Het vooruit te betalen en nog ongebruikte bedrag waarvan gebruik kan worden gemaakt van diensten en de daaraan verbonden tarieven zoals aangegeven op website Hype Telecom www.hype-telecom.com

1-4 Een netwerkaansluiting waar een toeslag is verschuldigd. Zijnde 0900 nummers.

1-5 Gebruiker: Degene die de dienst(en) afneemt ongeacht of hij of zij klant is van Hype Telecom.

1-6 Klant: Rechtspersoon aan wie Hype Telecom haar diensten levert of degene die zich heeft aangemeld bij Hype Telecom dan wel met wie Hype Telecom een overeenkomst heeft gesloten.

1-7 Tarieven: De voor de eindklant geldende tarieven van Hype Telecom zijn te raadplegen via site van Hype-telecom.com/tarieven. Hype Telecom is gerechtigd deze tarieven eenzijdig te wijzigen.

1-8 Tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen zijn de prijzen van beltegoeden vooraf te betalen. Betalingen van deze beltegoeden zijn via telebankieren aangegeven op site van Hype Telecom te voldoen, www.hype-telecom.com en worden via PDF bestand aan eindklant toegestuurd. Ook het gebruik van apparatuur dient vooraf betaald voor het bij klant wordt geleverd.

1-9 Indien beltegoed niet voldoende is zal eindklant dit zelf dienen te opwaarderen. Deze tegoeden worden actief na betaling hiervan en kan derhalve ook na betaling worden gebruikt.

1-10 Hype Telecom garandeert dat 95% van de tijd op jaarbasis functioneel is, behoudens van overmacht en op voorhand aangegeven onderhoudswerkzaamheden op haar website www.hype-telecom.com Deze garantie betreft werkzaamheden aan het platform. Hype Telecom draagt geen verantwoordelijkheid voor internetwerking eindgebruiker haar eigen internetleverancier.

1-11 Eindklant Hype Telecom ontvangt een account en wachtwoord nummer welke is gekoppeld via email.

1-12 Consument gaat akkoord dat aangekocht beltegoed voor eindgebruiker is en blijft. Er is geen einddatum aan deze beltegoeden voor eindklant zolang Hype Telecom is geregistreerd als zijnde leverancier.

1-13 Verkeersgegevens: VoIP Voice over Internet Protocol. Spraak over het internet protocol

1-14 Eindklant dient aan de volgende eisen te voldoen: stabiele en actieve breedband internetverbinding voor gebruik van Hype Telecom. Een computer. Een geschikt toestel dat gebruik kan maken van VoIP en SIP. Een geschikt recent mobiel telefoon met internetverbinding

1-15 De details van de gevoerde gesprekken alsmede gesprekkosten zijn online inhoudelijk beschikbaar.

1-16 De eindklant verbind zich er toe elke adreswijziging tijdig door te geven aan Hype Telecom. Bij gebreke aan dergelijke mededeling geschiedt elke melding aan het thans opgegeven adres van de eindgebruiker rechtmatig

1-17 Dienstaanbieder: Elk netwerk of dienstenaanbieder die Hype Telecom geboden acht, waarmee Hype Telecom zal samenwerken om haar diensten te leveren.

VERPLICHTINGEN VAN DE EINDKLANT

2-1 De eindklant zal zich gedragen en opstellen conform een verantwoordelijke en zorgvuldige manier. De eindklant stelt
Hype Telecom zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van eventuele wijzigingen m.b.t. relevante gegevens.

2-2 De eindklant geeft hierbij toestemming aan Hype Telecom dat zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de
registratie welke nodig zijn voor administratieve en beheerstaken. Deze gegevens worden niet aan derden (niet
geregistreerde partners) verstrekt, tenzij Hype Telecom hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak wordt
verplicht.

2-3 De eindklant is verboden andere gebruikers van Hype Telecom te hinderen of schade toe te brengen. Zo ook aan het
geleverde apparatuur van Hype Telecom aan eindklant. Het betreft hierbij ook indirecte schade door misconfiguratie
aan de eindklant zijde. Eindklant is slechts toegestaan gebruik te maken zoals omschreven in voorwaarden van Hype
Telecom. Dit geld ook voor gebruik van Hype Telecom diensten en systemen.

2-4 Het is de eindklant niet toegestaan zijn of haar account aan derden door te geven dan wel laten gebruiken. Hiervoor
geldt ook de handleiding van toepassing. Dit dient in uiterste geval met schriftelijke toestemming van Hype Telecom.

2-5 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard en software die nodig zijn voor gebruik van Hype Telecom.

2-6 Indien elektronisch communicatieverkeer VoIP hinder ervaart door eindgebruiker dan wel door eindklant of door
aangesloten apparatuur, zal eindklant de door Hype Telecom voorschriften overtreden en verantwoordelijk zijn voor
daaraan verbonden kosten.

2-7 Bij diefstal of verlies van Hype Telecom apparatuur dan wel gegevens waarmee eindklant gebruikt maakt van Hype
Telecom VoIP, dient Hype Telecom daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Hype Telecom zal direct de
verbinding met eindklant buiten gebruik stellen. Hype Telecom is niet aansprakelijk voor de (persoonlijke) gegevens die
daarop vrij komen. De kosten die hier van toepassing worden, zijn voor rekening eindgebruiker.

2-8 Hype Telecom is niet aansprakelijk indien zij, achteraf gezien ten onrechte niet overgaat tot buitengebruikstelling en
indien achteraf zal blijken dat een buitengebruikstelling ten onrechte is geschied.

2-9 De eindklant die diensten van Hype Telecom heeft afgesloten blijft aansprakelijk voor het nakomen van de
verplichtingen van Hype telecom en eindklant gaat hiermee akkoord de verplichtingen na te komen jegens Hype
Telecom.

2-10 Hype Telecom is voor haar diensten en netwerken afhankelijk van andere partijen. Hype Telecom is niet aansprakelijk
voor schade van elk aard van welke hoofde ook, veroorzaakt door de diensten of netwerken van andere partijen
waaronder inbegrepen in de netwerken of infrastructuur van die andere partijen.

2-11 Indien de eindklant software matige informatie ten behoeve van Hype Telecom VoIP gaat gebruiken is Hype Telecom
niet aansprakelijk voor het functioneren van deze software.

2-12 Indien er onderhoud of werkzaamheden nodig zijn tbv Hype Telecom zullen wij dit zo spoedig mogelijk doen en dit
mededelen via website Hype Telecom, tenzij dit niet mogelijk is. Er is dan wel een mogelijkheid tot het niet of deels
functioneren van Hype Telecom.

TARIEVEN, KOSTEN EN BETALINGEN

3-1 Indien anders (schriftelijk) overeengekomen wordt eindklant na betaling beltegoeden, geactiveerd voor gebruik
diensten Hype Telecom. Hype Telecom dient zich als prepaid VoIP systeem en kan alleen worden gebruikt onder
deze voorwaarden. Indien er geen beltegoed (meer) is dient dit te worden aangekocht voor gebruik Hype Telecom..

3-2 De tarieven gelden op het moment dat consument wordt geactiveerd door Hype Telecom. De tarieven van Hype
Telecom mogen ten alle tijd door Hype Telecom eenzijdig worden gewijzigd, en worden op site aangegeven.

3-3 Betalingen dienen via telebankieren te worden voldaan zoals aangegeven op website www.hype-telecom.com

3-4 De eindklant machtigt hierbij Hype Telecom het factuurbedrag af te schrijven van een bank of girorekening die de klant
aanhoudt bij een erkende financiële instelling. De eindklant dient zich verplicht ten alle tijden aangesloten te zijn bij een
dergelijke erkende financiële instelling met een bank of girorekening welke is geschikt voor afschrijving betreffende
diensten Hype Telecom.
Indien machtiging niet is toegestaan vervallen alle plichten en voorwaarden van Hype Telecom jegens eindklant.

3-5 Indien eindklant niet zijn of haar beltegoed gebruikt na een periode van 12 maanden na laatst gebruik van VoIP
diensten Hype Telecom, is Hype Telecom gemachtigd de verbindingen en diensten met eindgebruiker te ontbinden.
zonder overgebleven waarde van beltegoeden eindklant te retourneren aan eindklant.

OVERMACHT

4-1 Overmacht behoudt alle van buiten komende oorzaken die niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Hype
in het internetverkeer, storingen in de verbindingen, storingen in het infrastructuur en telecommunicatiestructuur en
storingen in het netwerk van eindklant.

4-2 Hype Telecom heeft het recht om zich te beroepen op overmacht indien de omstandigheden het toelaat wanneer
verdere nakomingen worden verhinderd nadat Hype Telecom haar verbintenis had moeten nakomen.

4-3 Tijdens overmacht vervallen ook alle leveringsvoorwaarden en andere verplichtingen van Hype Telecom naar
eindklanten. Deze worden hierbij opgeschort tot maximaal 2 weken. Indien het na deze tijd niet is voldaan worden de
afspraken en verplichtingen met eindgebruikers geannuleerd en ontbonden zonder gerechtelijk geschil.

Telecom niet in staat is haar verplichtingen te voldoen naar de eindklant. Hieronder bestaan (niet uitsluitend) storingen

PERSOONLIJKE INFORMATIE

5-1 Privacy van eindklant wordt door Hype Telecom beschermt. Zoals hieronder omschreven.

5-1a) Naam, adres, e-mail, telefoonnummer(s) geboortedatum enz.

5-1b) Rekening overzicht en belgedrag eindgebruiker Hype Telecom.

5-1c) Gegevens eindklant m.b.t. kredietgegevens.

5-1d) Verkeersgegevens en belgedrag eindklant alsmede ontvanger en de samen horende persoonlijke gegevens.

5-2 De eindklant staat in voor juistheid van de verstrekte gegevens van zichzelf als eindgebruiker van Hype Telecom, en
dient zich tijdig Hype Telecom op de hoogte te brengen met eventuele wijzigingen.

5-3 Indien Hype Telecom vermoedens heeft de informatie eindklant onjuist is (dele of geheel), wordt dit
beschouwd als het schenden van de algemene voorwaarden en kan de dienst worden opgeschort of per direct
worden beëindigd.

5-4 De eindklant gaat akkoord dat zijn of haar gegevens die gemachtigd zijn aan Hype Telecom aan gelieerde
rechtspersonen mogen worden verstrekt, welke worden gevraagd aan Hype Telecom.

5-5 Hype Telecom is gemachtigd om persoonlijke gegevens over te dragen indien er sprake is van overname door
derde partijen zoals dochterondernemingen Hype Telecom of losse derde koper van Hype Telecom.

5-6 De eindklant van Hype Telecom gaat akkoord dat indien zijn of haar wachtwoord wordt bekendgemaakt door derden of
correct wordt ingevoerd door derden zonder medewerking Hype Telecom, zijn of haar gegevens zichtbaar zijn op
eindklant overzicht Hype Telecom.

DUUR EN BEEINDIGING HYPE TELECOM

6-1 De overeenkomst met Hype Telecom is op basis van prepaid.
Indien na beëindiging door eindklant er na 12 maanden nog tegoeden bevinden, is Hype
Telecom gemachtigd eventuele tegoeden te claimen als eigendom Hype Telecom. Het
gestuurde apparatuur naar eindgebruiker blijft eigendom (voormalig)eindgebruiker. Hype Telecom is wettelijk niet
aansprakelijk na ontbinding eindgebruiker voor (mis)bruik van het geleverde apparatuur zoals aangegeven in
voorwaarden Hype Telecom.

6-2 Hype Telecom is gemachtigd ten alle tijden onder bepaalde twijfels het gebruik van Hype Telecom met eindgebruiker te
ontbinden.

6-3 De duur van het gebruik van Hype Telecom is voor onbepaalde tijd mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.
Aanpassingen en wijzigingen worden op de website aangegeven zoals aangegeven in voorwaarden.

6-4 Indien eindklant gebruik Hype Telecom na betaling direct ontbindt zonder gebruik te hebben gemaakt van diensten en
tegoeden, dient dit schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst apparatuur te geschieden naar adres aangegeven site
Hype Telecom. Hype Telecom zal het aankoopbedrag retourneren aan eindklant.

 

MEDEDELING EINDGEBRUIKER HYPE TELECOM

 

Hype Telecom gebruikt in haar website reclame waar derden zich voor kunnen aanmelden. Uw gegevens zijn niet inzichtelijk aan deze derden.

Hype Telecom zal in de toekomst waarschijnlijk uw e-mail gegevens gebruiken voor promotie doeleinden, aanbiedingen of voor een tevredenheidsonderzoek voor uzelf als eindgebruiker. Verder worden uw gegevens  niet vrijgegeven aan derden.

Hype Telecom zal geen mail of gegevens versturen op verzoek van derden, aan derden

Hype Telecom streeft naar perfectie en zal indien noodzakelijk een update moeten versturen naar uw Hype Telecom apparatuur of naar app. Voor uw mobiele telefoon. U wordt daar van op de hoogte gebracht via onze website, en via mail welke ons door u is aangeleverd.

Hype Telecom,  alsmede hun partners dienen zich te houden aan de Telecommunicatie Wet. Hierdoor is het aftappen van internet door de politie, justitie en inlichtingendienst onder voorwaarden wettelijk mogelijk.
Uiteraard is Hype Telecom hier heel voorzichtig mee en zal het nauwkeurig erop toezien dat dit op een correcte en wettelijke juiste manier wordt aangevraagd en door Hype Telecom wordt afgehandeld.

Hype Telecom is volgens wet verplicht uw gegevens minimaal 1 jaar ter beschikking te houden en zal zich deze wet handhaven

Hype Telecom eist met haar diensten dat de eindgebruiker over een stabiel en actief breedband internetverbinding beschikt.
Hype Telecom hanteert een transparant tariefplan welke zichtbaar is op de website van Hype Telecom.
Alle diensten dienen vooraf te worden betaald.